facebook

Polecamy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Statystyki

Dzisiaj17
Wczoraj699
Tydzie?1449
Miesi?c716
IP18.234.255.5
Zalogowani 0
Go?cie 5
Zarejestrowani 3
Online
-
Start Szkolenia

SZKOLENIE OSP "KSRG" Z RATOWNICTWA WYSOKO?CIOWEGO

W dniach 23-25 marca 2018 r. w Komendzie PSP w Obornikach odby?o si? szkolenie z ratownictwa wysoko?ciowego realizowane przez KSRG w zakresie podstawowym, w ktrym uczestniczyli druhowie z OSP Rogo?na i OSP Ryczywo?u.

W trakcie trwania szkolenia omwiono nast?puj?ce tematy:

- zasady organizacji ratownictwa wysoko?ciowego w KSRG. Zakres dzia?a? podstawowych i obowi?zuj?ce przepisy w tym zakresie,

- sprz?t po?arniczy i ?rodki techniczne do ratownictwa wysoko?ciowego w zakresie podstawowym,

- w?z?y i stanowiska w ratownictwie wysoko?ciowym,

- techniki dotarcia do miejsca zdarzenia/poszkodowanego oraz asekuracja i autoasekuracja w terenie eksponowanym; samoratowanie,

- techniki ratownicze i asekuracyjne.

Sporz?dzi?: sekc. Piotr Burda

Foto : st. sekc. Rafa? Martynek

W dniach 26 lutego 1 marca 2014r. w o?rodku szkolno wypoczynkowym ZOSP RP Stra?ak w Turawie woj. Opolskie, odby?o si? szkolenie dla osb zainteresowanych polsko niemieck? wymian? m?odzie?y. W spotkaniu wzi??o udzia? 38 cz?onkw OSP z wojewdztw: dolno?l?skiego, kujawsko pomorskiego, ma?opolskiego, opolskiego, ?l?skiego, warmi?sko mazurskiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego. Uczestnicy poznali m.in. zasady ubiegania si? o dotacje ze ?rodkw Polsko Niemieckiej Wsp?pracy M?odzie?y (PNWM), nauczyli si? prawid?owo przygotowa? i realizowa? polsko niemieckie spotkania m?odzie?y, poznali metody integracji uczestnikw w r?nych fazach projektu, w tym animacj? j?zykow?. Zaj?cia mia?y charakter zarwno praktyczny jak i teoretyczny. Ich celem by?o zaprezentowanie atrakcyjnych form pracy z m?odzie?? przy minimalnym nak?adzie ?rodkw finansowych. Szkolenie zosta?o zorganizowane przez ZOSP RP przy wsparciu merytorycznym i finansowym Polsko Niemieckiej Wsp?pracy M?odzie?y. Z terenu powiatu obornickiego w szkoleniu udzia? wzi?li druhowie Solarski Mateusz i Szczurek Marek z jednostki OSP Ro?nowo oraz druhna Monika Ja?kowiak z OSP Rogo?no. Jednostki te posiadaj? ju? pewne do?wiadczenia w polsko niemieckiej wymianie stra?ackiej m?odzie?y oraz doros?ych.

Tekst: dh Marek Szczurek

Foto: dh Monika Ja?kowiak


?rd?o: KP PSP Oborniki

Więcej artykułów…