facebook

Polecamy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Statystyki

Dzisiaj262
Wczoraj555
Tydzień3944
Miesiąc9823
IP3.227.240.72
Zalogowani 0
Goście 2
Zarejestrowani 3
Online
-
Start Wydarzenia

Wydarzenia

Zakup nowego sprz?tu - AED

Jednostka Ochotniczej Stra?y Po?arnej w Rogo?nie wzbogaci?a si? o nowy sprz?t do Ratownictwa Medycznego. Zakupiony zosta? Defibrylator AED Lifeline, ktrego u?ycie nast?puje przy zatrzymaniach akcji serca osb chorych b?d? poszkodowanych. Jeste?my pierwsz? Jednostk? OSP w pow. Obornickim, ktra posiada AED. Ca?kowity koszt zakupu wraz z elektrodami dla doros?ych i elektrodami pediatrycznymi ( dla dzieci ) wynis? 6415 z?. Zebranie powy?szej kwoty i zakup defibrylatora AED by? mo?liwy dzi?ki darczy?com wypisanym poni?ej, ktrym serdeczne podzi?kowania sk?adaj? stra?acy OSP Rogo?no. F.U.H. KOMAK - Rogo?no, P.H.U. JACK - BUD - Rogo?no, So?tys Nienawiszcza - p. Krystyna Pyssa, Zak?ad Elektromechaniczno-instalatorski MAJA - Rogo?no, S.J. AGROGAMA - Rogo?no, Z.U.D. Benedykt Strzelewicz - Garbatka, EURO - BUD - Rogo?no, MIMAX sp. z o.o. - Rogo?no, Sklep z artyku?ami ogrodniczymi M. Jarmoli?ska - Rogo?no, Elektromechanika ch?odnicza T. Krzy?ka - Studzieniec, STIHL - oddzia? w Rogo?nie, LUDWIK- STYL Twarg - Rogo?no, Sklep Wielobran?owy - U Kasi - Rogo?no, P.P.H.U. Mechanika Pojazdowa - K. Pawlak, Zak?ad ?lusarski WKM METAL - Rogo?no, P.W. AGROMECH -Rogo?no, So?tys Studzie?ca - p. Ewa Wysocka, Cz?onkowie OSP Rogo?no

Festyn rodzinny w Boguniewie

W dniu 12.07.2014r. w Boguniewie odby? si? cykliczny Festyn rodzinny w ktrym tradycyjnie udzia? wzi??a jednostka OSP Rogo?no. W trakcie trwania festynu jednym z punktw programowych by? instrukta? udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy, ktry zaprezentowa?a z ramienia OSP Rogo?no dh Monika Ja?kowiak, natomiast z ramienia WOPR zasady bezpiecze?stwa na akwenach wodnych zaprezentowa? p. Roman Blacha. Wszyscy obecni na festynie mogli zaczerpn?? wiedzy jak i rwnie? praktyki na ?wiczebnym manekinie do resuscytacji kr??eniowo-oddechowej. G?wn? inicjatork? powy?szych zagadnie? by?a So?tys Boguniewa p. Marta Strzyka?a z ktrej zaproszenia skorzystali stra?acy OSP Rogo?no.

Sporz?dzi?: Z-ca naczelnika OSP Rogo?no dh Sebastian Rabsch

Zdj?cia: dh Marcin Kaniewski