facebook

Polecamy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Statystyki

Dzisiaj39
Wczoraj571
Tydzień1829
Miesiąc11251
IP3.233.217.106
Zalogowani 0
Goście 9
Zarejestrowani 3
Online
-
Start Komunikaty / ogłoszenia Komunikaty/og?oszenia

W dniu 09.04.2012 r. w wieku 79 lat zmar? dh Zdzis?aw Baszczy?ski, cz?onek Ochotniczej Stra?y Po?arnej w Rogo?nie. Do OSP wst?pi? w 1950 r. Wykazywa? si? wielkim zaanga?owaniem w dzia?alno?ci ratowniczej, w pracach na rzecz stra?y oraz spo?eczno?ci miasta i gminy Rogo?no. Podczas 62 letniej dzia?alno?ci wyszkoli? wielu warto?ciowych stra?akw, ktrzy s?u?b? pe?ni? do dnia dzisiejszego. By? jednym ze wsp?za?o?ycieli M?odzie?owej Dru?yny Po?arniczej przy OSP Rogo?no, wsp?inicjatorem budowy nowej remizy stra?ackiej, Domu Stra?aka oraz amfiteatru.

W 1979 r. zosta? naczelnikiem OSP Rogo?no. Funkcje t? pe?ni? nieprzerwanie i z wielkim zaanga?owaniem do 2001 roku. Dba? o ?ad i porz?dek, wiele czasu po?wi?ci? zapewnieniu gotowo?ci bojowej. Bra? udzia? m.in. w gaszeniu po?arw: w Szkole Zawodowej w Rogo?nie, w Fabryce ''Stomil'' w Poznaniu, akcji powodziowej w Pile, gaszeniu po?aru lasu w Kaziopolu, w akcji ratowniczej po katastrofie kolejowej w Tarnowie, w ktrej z powodu zderzenia lokomotywy z autocystern? przewo??c? olej nap?dowy trzeba by?o ewakuowa? 600 pasa?erw. W latach 1995-2001 by? komendantem miejsko-gminnym Zwi?zku OSP RP w Rogo?nie.

Za ca?okszta?t spo?ecznej dzia?alno?ci w OSP zosta? odznaczony Krzy?em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym Krzy?em Zas?ugi, Medalem 40-lecia PRL, Z?otym Znakiem Zwi?zku OSP RP, dwukrotnie z?otym medalem Za Zas?ugi dla Po?arnictwa, odznak? Za Zas?ugi we Wsp?zawodnictwie Przeciwpo?arowym, odznak? Stra?ak Wzorowy, odznak? Za Zas?ugi w Rozwoju Wojewdztwa Pozna?skiego oraz wpisem do Ksi?gi Honorowej Zas?u?ony dla Ochrony Przeciwpo?arowej Wojewdztwa Pilskiego.

26 marca 1998r. za dzia?alno?? na rzecz lokalnej spo?eczno?ci, zosta? wyr?niony na podstawie Uchwa?y Rady Miejskiej Rogo?na medalem pami?tkowym i wpisem do Ksi?gi Zas?u?onych dla Rogo?na.

Cze?? Jego Pami?ci

Opr. zast?pca naczelnika OSP Rogo?no dh Sebastian Rabsch