facebook

Polecamy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Statystyki

Dzisiaj288
Wczoraj555
Tydzień3970
Miesiąc9849
IP3.227.240.72
Zalogowani 0
Goście 7
Zarejestrowani 3
Online
-
Start Komunikaty / ogłoszenia

POMOC DLA KAMILA I JEGO RODZINY !!

By? dom - nie ma domu

Kamilek Tec?aw ma 3 lata. Od 7. miesi?ca ?ycia choruje na gro?ny nowotwr histiocytoz? z?o?liw?. Diagnozowanie Ch?opca trwa?o p? roku, a w tym czasie dziecko by?o jedn? wielk? ran? ca?e Jego cia?o by?o pop?kane: za uszkami, pod pachami, w pachwinach Kamilek bardzo cierpia?, a razem z Nim jego Rodzice, Izabela i Krzysztof i starszy brat, Patryk. Lekarze podj?li decyzj? o przeszczepie szpiku. Uda?o si?, znalaz? si? Dawca i w lutym tego roku Kamilekotrzyma? Nowe ?ycie. Od tego czasu Ch?opczyk jest w remisji, ale Jego uk?ad odporno?ciowy wci?? jest w odbudowie. Oznacza to, ?e dziecko wymaga sterylnych warunkw, nie mo?e przebywa? w?rd dzieci, nie mo?na dopu?ci?, by jakakolwiek infekcja zaatakowa?a organizm Kamila. Aby stworzy? Dziecku odpowiednie warunki do ?ycia, Rodzice wyremontowali dom, w?o?yli w t? inwestycj? ca?e swe oszcz?dno?ci. W nocy, z 5 na 6 grudnia, huragan Ksawery zabra? Im miejsce, w ktrym Kamilek mg? czu? si? bezpiecznie. Wybuch? po?ar, w wyniku ktrego wszystko doszcz?tnie sp?on??o W tej chwili Kamil razem z Mam? przebywaj? na Oddziale Transplantacji Szpiku w pozna?skim szpitalu. Stan Kamilka jest dobry, mg?by wrci? do domu, na ?wi?ta Ale nie ma dok?d. Nie ma domu

Dzi?ki Wam w jeden dzien uda?o sie zebra? 8 tysi?cy z?otych - dzi?kujemy!!!.
To jednak wci?? za ma?o.

Co zrobi?, by pomc?
Na pocz?tek zbieramy pieni?dze, niebawem zorganizujemy zbirk? najpotrzebniejszych rzeczy.
Pieni?dze mo?na wp?aca? na konto Dru?yny Szpiku

Fundacja Anny wierskiej "Dar Szpiku"
ul. Langiewicza 2/8
61-502 Pozna?

BG?: 18 2030 0045 1110 0000 0223 1460
z dopiskiem DLA KAMILKA

PROSIMY ROZSY?AJCIE I UDOST?PNIAJCIE

W kategorii MDP na torze CTIF startuje nasza m?odzie?wka !!!

!!! ZAPRASZAMY !!!

Nowe zasady post?powania podczas usuwania rojw lub gniazd owadw b?onkoskrzyd?ych


Od kilku dni na obszarze ca?ego kraju obowi?zuj? nowe zasady post?powania podczas interwencji prowadzonych w zwi?zku ze zg?oszeniem wyst?pienia zagro?e? od rojw lub gniazd owadw b?onkoskrzyd?ych, ktre wprowadzi? Komendant G?wny Pa?stwowej Stra?y Po?arnej.

Więcej…

Dnia 03.08.2013r. w Rogo?nie odby?y si? Miejsko-Gminne Zawody Sportowo-Po?arnicze jednostek OSP z gminy Rogo?no. W kategorii M?odzie?owych Dru?yn Po?arniczych wg. regulaminu CTIF nasza m?odzie? zaj??a 2 miejsca tu? za MDP z Go?ciejewa. Natomiast w kategorii seniorw nasi stra?acy zaj?li 4 miejsce, gdzie zwyci??yli stra?acy z OSP Parkowo.

Więcej…

JU? W SOBOT? ODB?D? SI? ZAWODY SPORTOWO-PO?ARNICZE, GDZIE MI. WYSTARTUJE OSP ROGO?NO. SERDECZNIE ZAPRASZAMY GODZ. 16:00.

Więcej artykułów…