STATYSTYKA ZDARZE? I P?ROCZA 2019!!!

W dniach od 1 stycznia 2019 do 30 czerwca 2019 jednostka OSP Rogo?no bra?a udzia? w 94 akcjach ratowniczo-ga?niczych, odnotowuj?c 139 wyjazdw wozw bojowych.
Na powy?sz? statystyk? z?o?y?o si? :

Po?ary - 26 zdarze?

Miejscowe zagro?enia - 61 zdarze?
w tym:

Wypadki drogowe - 6
Kolizje drogowe - 6
Skutki silnych wiatrw - 22
Inne - 27

Fa?szywe alarmy - 7(w tym 3 alarmy bombowe)

Odnotowano rwnie? 7 wyjazdw poza teren gminy : Oborniki 3, Gorzewo 2, Kowanwko i Ryczyw? po 1.

W zwi?zku z wypadkami i kolizjami drogowymi najwi?cej zdarze? odnotowano na Drodze Krajowej nr 11 - 5 wyjazdw, oraz na Drodze Wojewdzkiej 241 - 4 wyjazdy.

W przypadku po?arw najwi?cej wyjazdw dotyczy?o:
Po?ary budynkw mieszkalnych - 12( w tym 9 razy po?ar sadzy w kominie)
Po?ary budynkw magazynowych, biurowych, gospodarczych - 3
Po?ary nieu?ytkw rolnych, upraw i lasw - 6.

Statystyka osobowa (pierwsza dziesi?tka)
Micha? Przybysz - 65 zdarze?
Sebastian Rabsch - 53 zdarzenia
Przemys?aw Grabarczyk - 46 zdarze?
?ukasz Gracz - 45 zdarze?
Bart?omiej Ratajczak - 42 zdarzenia
Tomasz Ruci?ski - 41 zdarze?
Kacper Betka - 36 zdarze?
Monika Ja?kowiak-Gracz - 32 zdarzenia
Pawe? Felsmann - 30 zdarze?
?ukasz Felsmann - 27 zdarze?
Mateusz Kubiak - 27 zdarze?.

Dzi?kuj? wszystkim stra?akom za zaanga?owanie, mobilno?? oraz udzia? w ?wiczeniach i uroczysto?ciach, a tak?e podzi?kowania dla W?adz Gminy Rogo?na za zapewnienie gotowo?ci bojowej oraz dla wsp?pracuj?cych z nami jednostek Stra?y Po?arnej.

Komendant Miejsko-Gminny
ZOSP RP w Rogo?nie
dh Sebastian Rabsch