facebook
Start Akcje i Interwencje czerwiec 2019 16-06-2019 Akcja Dworzec PKP

16-06-2019 Akcja Dworzec PKP

Zdarzenie 86/2019

AKCJA DWORZEC PKP W ROGO?NIE


W dniu 15.06.2019r. o godz. 16:04 jednostka OSP Rogo?no zosta?a powiadomiona przez SK KP PSP w Obornikach o miejscowym zagro?eniu na Dworcu PKP w Rogo?nie. Na miejsce zdarzenia uda? si? zast?p GCBA 6/40. Po doje?dzie na wskazane miejsce i rozpoznaniu okaza?o si?, ?e na peronie Dworca znajduje si? poci?g osobowy relacji Katowice - S?upsk przewo??cy oko?o 350 pasa?erw. Na miejscu by? rwnie? ZRM,, P", ktry poinformowa? Kieruj?cego Dzia?aniem Ratowniczym o 4 osobach przewiezionych do Szpitala (w tym Kierownik Poci?gu i Konduktor) z powodu os?abni?cia wskutek nadmiernej temperatury powietrza (37 stopni C). KDR podj?? natychmiastow? decyzj? o ch?odzeniu podstawy peronu przy u?yciu w??y ga?niczych i poprosi? o zadysponowanie na miejsca zdarzenia wi?kszych Si? i ?rodkw Stra?y Po?arnej oraz powiadomi? Gminne Centrum Zarz?dzania Kryzysowego i Burmistrza Rogo?na o potrzebie dostarczenia wody pitnej dla pasa?erw w/w poci?gu. Miejsce zdarzenia zosta?o podzielone na trzy odcinki bojowe. Odcinek Bojowy nr. 1, Peron 2 - udzielanie KPP osobom poszkodowanym i dostarczanie wody pitnej dla pasa?erw poci?gu. Odcinek Bojowy nr 2, okolice Peronu 1 - organizacja zaopatrzenia wodnego i podawanie wody na podstawy Peronw w celu ch?odzenia. Odcinek Bojowy nr. 3 - organizacja zaopatrzenia wody pitnej i przekazywanie jej sukcesywnie pasa?erom poci?gu.
W mi?dzyczasie na Dworzec PKP dotar? kolejny sk?ad z liczb? 300 pasa?erw oraz ?mig?owiec LPR Ratownik 9, ktrego za?oga wsplnie z Ratownikami Medycznymi OSP Rogo?no udziala?a pomocy kolejnym trzem osobom poszkodowanym. Na miejscu zdarzenia pojawi? si? rwnie? Burmistrz Rogo?na Roman Szuberski i Przewodnicz?cy Rady Miejskiej Maciej Kutka. Przyczyn? zdarzenia by?a awaria trakcji elektrycznej na trasie Budzy? - Chodzie?. Awaria zosta?a usuni?ta o godzinie 19:20 i poci?g z pasa?erami opu?ci? Dworzec PKP w Rogo?nie.
W trakcie dzia?a? wydano 1100 butelek wody pitnej dla pasa?erw dwch poci?gw zakupionych przez GCZK w Rogo?nie i PKP.
W dzia?aniach bra?y udzia? nast?puj?ce Si?y i ?rodki:
OSP Rogo?no - 3 zast?py (GCBA 6/40, GBA 2/20/2,5 i SLOp)
OSP Parkowo ( GBA 3,5/27)
OSP Gosciejewo ( GBA 2,5/16)
JRG Oborniki ( GBA 2,5/25)
ZRM 2/5
LPR Ratownik 9 - 1/3
Policja 3/6
PKP 1/2
GCZK Rogo?no (Burmistrz Rogo?na) 1/1
Sporz?dzi?:
Komendant Miejsko-Gminny
ZOSP RP w Rogo?nie
dh Sebastian Rabsch