facebook

Polecamy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Statystyki

Dzisiaj365
Wczoraj289
Tydzień654
Miesiąc12413
IP44.222.218.145
Zalogowani 0
Goście 4
Zarejestrowani 3
Online
-
Start Akcje i Interwencje stycze?2018

STATYSTYKA WYJAZDW OSP ROGO?NO W 2017r.

Akcje ratowniczo-ga?nicze og?em - 298
w tym:
Po?ary - 47
Miejscowe zagro?enia -246
w tym:
Wypadki drogowe i kolizje - 30
Pompowanie wody - 76
Usuwanie skutkw silnych wiatrw - 45
Inne Mz - 95
oraz
Fa?szywe alarmy - 5


W wszystkich 298 wyjazdach uczestniczy?o 27 uprawnionych do wyjazdw cz?onkw OSP Rogo?no.
Najwi?cej ilo?ciowo zdarze? by?o zwi?zanych z usuwaniem skutkw anomalii pogodowych bo a? 111, g?wnie w wyniku intensywnych opadw deszczu i porywistego wiatru.
W przypadku zdarze? drogowych najwi?cej mia?o miejsce na Drodze Wojewdzkiej nr. 241 i na Drodze Krajowej nr.11, odpowiednio 10 i 9.
Niestety nie unikn?li?my w roku 2017 zdarze? ze skutkiem ?miertelnym, dlatego apelujemy o zachowanie rozwagi w ka?dej sytuacji i w ka?dej dziedzinie ?ycia.
Zadowalaj?cym aspektem jest zminimalizowana ilo?? po?arw w okresie wiosenno-letnim na terenach le?nych i rolnych.
W imieniu w?asnym chcia?bym podzi?kowa? wszystkim druhnom i druhom za zaanga?owanie, po?wi?cenie swojego cennego czasu niejednokrotnie kosztem w?asnej rodziny, aby nie?? pomoc potrzebuj?cym i zwi?ksza? morale OSP Rogo?no poprzez wspieranie wielu spo?ecznych inicjatyw na terenie Miasta i Gminy Rogo?no.Natomiast w imieniu ca?ej jednostki sk?adam podzi?kowanie za rok 2017, W?adzom Samorz?dowym Gminy Rogo?no za ?rodki finansowe na utrzymanie gotowo?ci bojowej, wsparcie i pomoc, Komendzie Powiatowej PSP w Obornikach, jednostkom OSP z terenu gminy Rogo?no i powiatu Obornickiego i KP w Rogo?nie za dotychczasow? wsp?prac? podczas akcji ratowniczo-ga?niczych i ro?nego rodzaju wsplnych szkole? i ?wicze?, sponsorom dzi?ki ktrym wzrasta skuteczno?? bojowa jednostki,cz?onkom MDP za pomoc, mieszka?com Miasta i Gminy Rogo?no za zrozumienie i wsparcie oraz wszystkim ludziom dobrej woli przyczyniaj?cym si? do rozwoju jednostki OSP Rogo?no i w g?wnej mierze rodzinom stra?akw za zrozumienie i wytrwa?o??.

Sporz?dzi?: Naczelnik OSP Rogo?no - Sebastian Rabsch